Vergunningen en certificaten

Vergunningen
De verschillende BV's van de Ter Horst Groep zijn in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen:

Ter Horst Recycling B.V.
VIHB vergunning Ter Horst Recycling B.V.
VIHB vergunning Ter Horst Recycling Goor B.V.
VIHB vergunning Ter Horst Recycling Veenendaal B.V.
Belgische vervoersvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen in Brussel
Belgische inzamelvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen in Brussel
Belgische inzamel- en vervoersvergunning voor gevaarlijke afvalstoffen in Brussel
Belgische inzamelvergunning voor Vlaanderen
Duitse inzamel- en vervoersvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en accu's

Ter Horst Milieu B.V.
NIWO vergunning
VIHB vergunning Ter Horst Milieu B.V.
VIHB vergunning Ter Horst Milieu Goor B.V.
VIHB vergunning Ter Horst Milieu Veenendaal B.V.
Belgische vervoersvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen in Brussel
Belgische inzamelvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen in Brussel
Belgische vervoersvergunning voor Vlaanderen
Duitse inzamel- en vervoersvergunning
Duitse inzamel- en vervoersvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en accu's

STHV (Speciaal Transport ter Horst Varsseveld) B.V.
NIWO vergunning
VIHB vergunning
Belgische vervoersvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen in Brussel
Belgische vervoersvergunning voor Vlaanderen
Belgische vervoersvergunning voor Wallonië
Duitse vervoersvergunning voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en accu's
Deense vervoersvergunning
Zweedse vervoersvergunning
Luxemburgse inzamel- en vervoersvergunning

Ter Horst Handel, Transporte und Recycling GmbH
VIHB vergunning
Duitse vervoersvergunning voor geheel Europa
Duitse inzamel- en vervoersvergunning voor alle afvalsoorten
Duitse inzamel- en vervoersvergunning voor niet-gevaarlijk afval
Deense vervoersvergunning
Zweedse vervoersvergunning
Belgische registratie als vervoerder van afvalstoffen in Vlaanderen


Certificaten
Een kwaliteitscertificaat is voor de Ter Horst Groep niet een doel op zich maar een bevestiging van het kwaliteitsdenken. Wij hebben echter gemerkt dat het steeds belangrijker wordt om kwaliteitssystemen in certificaten te vatten. Dit heeft al geleid tot het behalen van de volgende certificaten:

Kwaliteit

Kwaliteitsbeheersing staat voor de Ter Horst Groep gelijk aan de navolgende drie hoofddoelstellingen:
1. Naleven en borgen van wet- en regelgeving;
2. Klanttevredenheid;
3. Kostenbeheersing (optimale efficiency en effectiviteit van de organisatie).

Deze drie hoofddoelstellingen worden behaald door middel van een aantal subdoelstellingen.

Personeelsbeleid
De Ter Horst Groep voert een personeelsbeleid dat is afgestemd op het behalen van de vorenstaande hoofddoelstellingen. Dit begint in de wervingsfase bij het zoeken naar leergierige en gemotiveerde werknemers met het benodigde kennisniveau. Ook gedurende het dienstverband worden de medewerkers middels voorlichting en scholing op het gewenste niveau gehouden.

Meten is weten
Deze subdoelstelling wordt behaald door het uitvoeren van interne audits, waarin wordt getoetst of de processen worden uitgevoerd conform afspraak en of dit op een efficiënte en effectieve wijze gebeurt. Mocht dit niet zo zijn dan wordt een gericht verbetertraject opgestart. Ook het periodiek opleveren van kengetallen en het verbeteren van informatiesystemen leveren een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit.

Beheerst investeren
Beheerst investeren betekent voor de Ter Horst Groep kort gezegd de juiste zaken, die voldoen aan de inkoopvoorwaarden, op het juiste moment aanschaffen. De inkoopvoorwaarden bestaan onder andere uit het gebruiksgemak, de veiligheid en de bijdrage aan de kwaliteit van de werkzaamheden. Uiteraard moet elke investering worden gedaan in overeenstemming met het investeringsbeleid. Bovendien zal elke investering een optimaal rendement moeten opleveren.

Veiligheid en milieu
De werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de eisen omtrent veiligheid en milieu. Zo zijn de medewerkers van de Ter Horst Groep in het bezit gesteld van een personeelshandboek met veiligheidsvoorschriften en worden de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. De risico-inventarisatie en –evaluatie alsmede het arboplan van aanpak worden actueel gehouden door de KAM coördinator. Ook de voorschriften van onze provinciale milieuvergunning worden nageleefd en zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. In januari 2009 hebben wij het VCA** certificaat behaald voor Ter Horst Sanering & Infra B.V.

Vastleggen van belangrijke bedrijfsprocessen
De belangrijkste bedrijfsprocessen van de Ter Horst Groep zijn de afgelopen tijd op schrift gesteld, gecommuniceerd in het bedrijf en daarmee geborgd in de organisatie. Dit is gebeurd in het kader van de op handen zijnde ISO certificering conform de normen van NEN-EN-ISO 9001:2000. In dit kwaliteitssysteem worden tevens de belangrijkste milieu- en arbozaken opgenomen. Deze certificering vindt plaats onder beheer van de KAM coördinator en wordt begeleid door een daartoe gespecialiseerd adviesbureau. De Ter Horst Groep verwacht haar kwaliteitssysteem op korte termijn ISO gecertificeerd te hebben.

Klachtenafhandeling
Klachten die worden ingediend door klanten of derden ziet de Ter Horst Groep niet als een bedreiging of kritiek maar als een mogelijkheid om de organisatie verder te verbeteren. De binnenkomende klachten worden door de medewerkers geregistreerd op een klachtenformulier en intern besproken. Indien nodig worden er verbetermaatregelen opgesteld en doorgevoerd in de organisatie. De indiener van de klacht wordt altijd geïnformeerd over de afhandeling hiervan.

Veiligheid

Veiligheid is een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur van de Ter Horst Groep en is ingebed in de dagelijkse bedrijfsvoering. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn zaken die proactief worden benaderd. Zo wordt een veilige omgeving op onze kantoren, werkplaatsen en projectlocaties gecreëerd.

De Ter Horst Groep tracht de risico’s tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te sluiten of te beperken. In dat kader worden aan de medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Overigens mogen deze slechts dán worden toegepast indien aanpak bij de bron niet mogelijk is, het gevaar niet kan worden geïsoleerd en collectieve bescherming niet kan worden geboden. De wijze waarop de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden toegepast zijn vermeld in de veiligheidsvoorschriften die zijn opgenomen in een personeelshandboek. Naast deze algemene veiligheidsvoorschriften zijn er ook meer specifieke voorschriften die zien op veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering van werkzaamheden. Het toezicht op naleving van de voorschriften wordt uitgevoerd door de direct leidinggevenden, de directie én de KAM coördinator. Voorts heeft het verleden geleerd dat werknemers elkaar onderling aanspreken op gedragingen of handelingen die afwijken van de voorschriften.

Ter Horst Sanering & Infra B.V. is VCA** gecertificeerd. Onze operationeel leidinggevenden van de verschillende werkmaatschappijen zijn in het bezit van het diploma VOL-VCA en de betreffende medewerkers zijn gekwalificeerd op grond van de VCA basisveiligheid. De Ter Horst Groep hecht veel waarde aan het opleiden van haar werknemers. Uiteraard op het gebied van veiligheid, zoals de cursussen ‘Asbestherkenning’ en ‘Veilig werken langs de weg’, maar ook in een breder kader. Zo zijn wij thans bezig onze chauffeurs op te leiden conform Behaviour Based Safety (BBS) waarin de gedragshouding van de chauffeur wordt verbeterd en tevens de beginselen van Het Nieuwe Rijden worden aangedragen, hetgeen leidt tot veiliger maar ook tot zuiniger en milieubewuster rijgedrag.

Uiteraard voldoet de Ter Horst Groep ook aan de wettelijke eisen inzake de arbeidsomstandigheden. Zo is er een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie aanwezig evenals het bijbehorende plan van aanpak, waarin de geïnventariseerde risico’s zijn gekoppeld aan beheersmaatregelen voorzien van een deadline en een verantwoordelijke functionaris.

Al met al heeft de Ter Horst Groep de arbeidsomstandigheden binnen haar organisatie goed in de greep. Naar mogelijkheden tot verbetering wordt continu gezocht. Ter adstructie van de waarde die ook de directie hecht aan het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid (VGM) heeft zij een VGM beleidsverklaring opgesteld. De directie ziet het als haar taak de inhoud van deze verklaring eenduidig kenbaar te maken onder het (tijdelijke) personeel.