Geplaatst op: 16-12-2019

Prijsontwikkelingen

De laatste jaren is de markt behoorlijk in beweging. Stijgende verwerkingstarieven, toename filedruk, hogere loonkosten etc. Wij willen u hierbij graag informeren over deze ontwikkelingen en de kosteneffecten daarvan.

Oudpapiermarkt
De oudpapiermarkt heeft er sinds begin jaren ’90 nog nooit zo somber uitgezien als nu. De eerste tekenen van afkoeling van de Europese economie in samenhang met de Chinese importrestricties, zorgen ervoor dat ook de Nederlandse oudpapierbranche steeds meer moeite heeft om het ingezamelde oudpapier af te zetten. De Europese oudpapierbranche staat zwaar onder druk. Er wordt op jaarbasis 8 miljoen ton meer oudpapier ingezameld dan door de Europese papierindustrie kan worden ingezet als grondstof om nieuw papier en karton van te vervaardigen. Dit resulteert in een enorme sterke stijging van de verwerkingskosten en de ledigingskosten van de papiercontainers bij onze klanten. 
Via de volgende link kunt u gerelateerde artikelen hierover lezen:
https://www.recyclingmagazine.nl/algemeen/oudpapierbranche-staat-voor-grootste-uitdaging-sinds-jaren-negentig/36955/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=12/16/2019&goal=0_978429473f-1f65c63774-221457265

Logistiek
De toename van verkeersintensiteit leidt tot meer files op de wegen waardoor de logistieke kosten stijgen. Er wordt immers meer brandstof verbruikt en het uitvoeren van de dienstverlening kost meer tijd.

Verwerkingskosten
Op dit moment speelt in de afvalmarkt de schaarste aan verwerkingscapaciteit een grote rol. De aangeboden volumes stijgen door de toegenomen productie, waardoor de verwerkende installaties vaak te vol zitten. Een drastisch gewijzigde balans in vraag en aanbod heeft een groot prijsopdrijvend effect op de tarieven aan de poort van deze installaties en resulteert eveneens in hogere kwaliteitseisen voor de verschillende soorten afval

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop via verkoop@terhorstgroep.nl .

Geplaatst op: 12-11-2018

Prijsontwikkelingen

De laatste jaren is de markt behoorlijk in beweging. Nieuwe wetsvoorstellen, stijgende brandstofprijzen, hogere loonkosten etc. Wij willen u hierbij graag informeren over deze ontwikkelingen en de kosteneffecten daarvan.

Afvalstoffenbelasting
Op Prinsjesdag heeft de overheid aangegeven dat de belasting op het verbranden en storten van afval vanaf 2019 meer dan verdubbeld wordt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/afvalstoffenbelasting

Logistiek
Er zijn diverse oorzaken voor het stijgen van de logistieke kosten:

  • Een nieuwe CAO, stijgende pensioenpremies en een gespannen arbeidsmarkt geeft een stijging van de loonkosten van bijna 5%.
  • Brandstofkosten liggen nu al 8% boven het niveau van januari dit jaar.
  • Toenemende verkeersintensiteit vertaalt zich in een toename van de congestie.

Verwerkingskosten
Op dit moment speelt in de afvalmarkt de schaarste aan verwerkingscapaciteit een grote rol. De aangeboden volumes stijgen door de toegenomen productie, waardoor de verwerkende installaties vaak te vol zitten. Een drastisch gewijzigde balans in vraag en aanbod heeft een groot prijsopdrijvend effect op de tarieven aan de poort van deze installaties en resulteert eveneens in hogere kwaliteitseisen voor de verschillende soorten afval

Bouw- en sloopafval
De kosten voor verwerking van bouw- en sloopafval gaan meer dan gemiddeld stijgen. De oorzaken zijn:

  • Betere bronscheiding resulteert in een hoger aandeel restafval per 1000 kg materiaal. Dit restafval moet verbrand worden tegen hogere tarieven.
  • De economie maakt een forse inhaalslag waardoor installaties te weinig capaciteit hebben.
  • Sorteerstromen zoals folies, zeefzand, puin en hout zijn door hogere kwaliteitseisen moeilijker af te zetten in de verwerkingsketens; materialen moeten extra sorteerstappen doorlopen.

Hout
Door de hogere kwaliteitseisen en de verwerkingsoverschotten zullen de kosten voor verwerking stijgen.

Gevaarlijk afval
Door tekort aan verwerkingscapaciteit in binnen- en buitenland voor praktisch alle gevaarlijke afvalstromen en de aangekondigde afvalstoffenbelasting, stijgen de tarieven voor eindverwerking fors. Daarnaast zien we dat specifieke installaties bij eindverwerkers verouderd raken en forse investeringen nodig zijn om het toenemende volume veilig en conform strengere regelgeving te kunnen verwerken.

Papier en karton
De ontwikkelingen in China blijven voor deze afvalstromen een belangrijke rol spelen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een gematigde export naar China van papier en karton van hogere kwaliteit. Voor de soorten van mindere kwaliteit en voor folie blijft de markt en dientengevolge de prijs onder druk staan. Hierin wordt op korte termijn geen herstel verwacht.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop via verkoop@terhorstgroep.nl .